บริการของเรา

บริการของเรา

“บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company)
ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ พร้อมรับกับการเติบโตในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ”
 • 01
  กลุ่ม EPC
  กลุ่ม EPC ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม การให้บริการงานก่อสร้างโครงการ และให้บริการดูแลและบำรุงรักษา รวมถึงจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน หลังคา ลอยน้ำ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากพลังงานขยะ เช่น จากขยะชุมขน ขยะอุตสาหกรรม รวมถึงโรงคัดแยกขยะ เป็นต้น โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โครงการก่อสร้างโรงผลิตและจำหน่ายน้ำแบบครบวงจร
 • 02
  กลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัล
  ในปี 2565 บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการลงทุนเข้าซื้อกิจการของบริษัท ซุปเปอร์ กรีน ไมน์นิ่ง จำกัด (SGM) โดยบริษัท ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 100 และได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท ซุปเปอร์ กรีน ไมน์นิ่ง จำกัด (SGM) เป็นบริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี ไมน์นิ่ง จำกัด (GEM) ในเวลาต่อมาโดยมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท โดยบริษัทย่อย ได้ทำการลงทุนในเครื่องขุดสินทรัพย์ดิจิทัล (Miner) โดยมีสถานที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดเพชรบุรี
 • 03
  กลุ่มธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ
  ในปี 2559 บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ขยายมาลงทุนในธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ ในนามบริษัท ชลกิจสากล จำกัด (“ซีเค”) ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านเอทู ทางซีเค ประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ โดยทางซีเค มีบ่อน้ำเพื่อรองรับน้ำดิบ จำนวน 5 บ่อ ซึ่งรองรับน้ำได้ทั้งหมดจำนวน 18 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทั้ง 5 บ่อ อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี